Værktøjer


Den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS)

I dette værktøj kigger vi på den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS), og du præsenteres for en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelsen af en medarbejderudviklingssamtale.

Anne-Marie Westergaard

Bekræftelse på medarbejders opsigelse

Gennem et fratrædelsesinterview kan man med fordel sørge for, at medarbejderen får en skriftlig bekræftelse på, at hans/hendes opsigelse står ved magt.

Franciska Kann

Den professionelle samtale

Den professionelle samtale adskiller sig fra en almindelig samtale ved, at det bl.a. er den "professionelle" parts opgave at bistå den anden med at finde ud af, hvad det er, der skal opnås.

Jørgen Ulriksen

Den vanskelige samtale (1)

Samtaler mellem medarbejder og leder kan blive ”vanskelige”, når sensitive emner omkring det personlige eller arbejdsmæssige tages op. Forudsætningen for, at der kommer noget positivt ud af en sådan samtale, er, at den er velforberedt, og gennemføres med finfølelse. Brug denne checkliste til på forhånd at løbe igennem formål med og indhold af samtalen.

Åse Lejbølle Jelstrup

Psykologisk kontrakt for arbejdet i en gruppe

En gruppe, der skal arbejde sammen om en arbejdsopgave eller et projekt, bør fastlægge samarbejdsregler for det fælles arbejde. Dette værktøj kan hjælpe gruppens medlemmer til at lave den psykologiske kontrakt med hinanden.

Claus Hellmann Hansen

Exit-samtalen

En exit-samtale, også kaldet en fratrædelsessamtale, er en samtale, der tilbydes en medarbejder, når denne forlader arbejdspladsen. Samtalen finder sted mellem medarbejderen og en repræsentant for virksomheden. Det er vigtigt at understrege, at samtalen sker på frivillig basis, og den er derfor forskellig fra den samtale, hvor emnet er opsigelse af en medarbejder (afviklingssamtalen).

Franciska Kann

Udviklingssamtalen

En udviklingssamtale skal indeholde de emner, som leder og medarbejder hver for sig ønsker at drøfte.

Franciska Kann

Udviklingssamtaler - en introduktion

Udviklingssamtalen skal ses som ét blandt andre midler til at arbejde med organisationens udvikling ud fra den overbevisning, at medarbejderne er dens vigtigste ressource.

Mette Mejlhede

Skemamateriale til medarbejderudviklingssamtalen

For at bidrage til et velfungerende medarbejdersamtaleforløb, hvor begge parter synes, de har fået et udbytte, der står i forhold til det, der er investeret i samtalen, kan det være hensigtsmæssigt at forberede, strukturere og fastholde samtalens forløb.

Claus Hellmann Hansen

Tilbagemeldinger

At give og modtage tilbagemeldinger er en naturlig del af tilværelsen. Tilbagemeldinger kan være negative eller positive. De kan være ensidige, hvor fx chefen giver tilbagemelding til medarbejderen. Eller de kan være gensidige, hvor begge parter giver hinanden tilbagemeldinger. I forbindelse med ens arbejdsliv er der endvidere mange forskellige formelle situationer, i hvilke tilbagemeldinger indgår som helt naturlige og uundværlige elementer.

Toril Harvad

Checkliste til medarbejderudviklingssamtalen

For at sikre en ensartet behandling af alle ansatte i en virksomhed, er det en god idé at aftale nogle retningslinier, der skal gælde for medarbejderudviklingssamtalerne.

Mette Baltzer Knudsen

Værktøj til afdækning af psykologiske kontrakter

Dette værktøj kan bruges til at sætte fokus på – og få større klarhed over – de psykologiske kontrakter, man er involveret i som medarbejder eller chef. Uanset om du kigger på din egen situation som ansat, eller du evt. har et ledelsesansvar over for andre, har du, og mødes du, med krav og forventninger, og det er netop disse, der er kernen i en psykologisk kontrakt.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Torben Heikel Vinther

Lønforhandling trin for trin

At forhandle løn er en kunst i sig selv. Men det er en kunst, der kan inddeles i overskuelige trin. 1) Forhandling om, hvordan forhandlingerne skal forløbe. 2) Etablering af lønrammen. 3) Opfriskning af lønkriterierne. 4) Selve lønforhandlingerne. 5) Efterfølgende reaktion og/eller evaluering. Læs her forhandlingsrådgiver Søren Viemoses råd til, hvordan du kommer heldigt igennem hvert af disse trin.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Tina Lund

Guide til fratrædelsessamtalen - når medarbejderen selv siger op

Når en medarbejder bliver afskediget eller selv siger op, kan det være en god afslutning for både medarbejder og virksomhed, at der afholdes et fratrædelsesinterview. Spørgsmålene i fratrædelsesinterviewet kan variere – alt efter situationen, men en række ting er nyttige at få afklaret.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Anerkendelse i praksis

Hvis hensigten er at hjælpe en medarbejder med at lære og lykkes vil jeg her argumentere jeg for at anerkendelse er væsentligt forskelligt fra og fungerer langt bedre end ros og ris.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Inviter medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere

Hvis hensigten er at fremme læring og fælles meningsskabelse i organisationer er et af de vigtigste greb som leder at invitere medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere.